Missing TabbarVC and navigationVC swift 4.0

I have a tableViewController (lower left corner) embedded in a NavigationController and a tabBarController . Choosing a cell in tableViewController directs the user to a detailsViewVC (buttom right corner) with tabbarVC and navigationVC visible. In my MapView (right top corner) I have annotation that when pressed shows a callout. Pressing on the callOut directs the user to the same detailsView - but now the tabbarVC and the navigationVC is missing This is part of my storyboard: enter image description here

To compensate for the missing NavigationVC I have embedded my MapKit View in a NavigationVC (beside the mapKitView)- but now my code isn't working - so.. I hopeI can solve the problem by adding a NavigationVC to my tabbar-array. Here it is without the NavigationVC

class TabbarController: UITabBarController {

override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  let VC1 = TableViewController()
  let VC2 = DetailsViewController()
  let VC3 = ValgteKortViewController()
  let TBC = TabbarController()
  TBC.viewControllers = [VC1,VC2, VC3]

In my tableViewController I have to send values from one VC in the tabbarVC to another - and before adding the NavigationBar to my storyboard the code was working - but now I get an error

enter image description here

the error says "Could not cast value of type 'UIViewController' to 'VandreIDK.ValgteKortViewController' "

1: How do I add the navigationController in my tabBarCotroller-array

2: would that make my tabbarVC and NavigationVC visible when pressing the callOut on my annotation in MapKitView?

Help would be very appreciated :)

EDIT: (code for ValgteKortVC

import UIKit
import MapKit

class ValgteKortViewController: UIViewController {

var locationManager = LocationManager.shared
//var location: CLLocation!
var SelectedVandreturInAnnotation: MKPointAnnotation?

var vandreturList = [Vandretur]()
let annotation = MKPointAnnotation()
var annotations = [MKPointAnnotation()]
var selectedVandreturInAnnotation:Vandretur?


@IBOutlet weak var map: MKMapView!
@IBOutlet weak var activityIndicator: UIActivityIndicatorView!


override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  self.title = "Kort"
  map.delegate = self

  settingUpActivityIndicator()


}

override func didReceiveMemoryWarning() {
  super.didReceiveMemoryWarning()
  // Dispose of any resources that can be recreated.
}

func settingUpActivityIndicator(){
  activityIndicator.center = self.view.center
  activityIndicator.hidesWhenStopped = true
  activityIndicator.activityIndicatorViewStyle = UIActivityIndicatorViewStyle.gray
  activityIndicator.startAnimating()
  view.addSubview(activityIndicator)
}

/**
 bruger denne her i stedet for viewDidLoad, da man kan køre frem og tilbage mellem TableViewController og denne
 VC - flere gange.
 Her itererer jeg igennem alle de vandreture der er valgt. Kalder setAnnotations, for at gemme de annotations der
 kommer frem i det første loop - da de ellers blever slettet. På denne måde svare mine annotations til de objekter der er i
 tableViewController
 */
override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {
  print("filteredVandreture.count: \(vandreturList.count)")
  for vandreture in vandreturList{

    let navn = vandreture.navn
    let by = vandreture.by
    let afstand = vandreture.afstand
    let længde = vandreture.længde
    let type = vandreture.type
    let latitude = vandreture.coordinate.latitude
    let longitude = vandreture.coordinate.longitude

    let coordinate = CLLocationCoordinate2D(latitude: latitude, longitude: longitude)
    let annotation = MKPointAnnotation()
    annotation.title = navn
    annotation.subtitle = by
    annotation.coordinate = coordinate

    setAnnotations(annotation: annotation)

  }
  map.showAnnotations(map.annotations, animated: true)
  activityIndicator.stopAnimating()
}
override func viewDidDisappear(_ animated: Bool) {
  vandreturList.removeAll()
  map.removeAnnotations(annotations)
}
// kaldes for at der er overensstemmelse mellem tableViewController og Denne VC
func setAnnotations(annotation: MKPointAnnotation){
  annotations.append(annotation)
  self.map.addAnnotation(annotation)
}

/**
 Denne metode kaldes når en annotation bliver trykket på
 */
func mapView(_ mapView: MKMapView, didSelect view: MKAnnotationView) {
  print("Annotation selected")


  if let annotation = view.annotation as? MKPointAnnotation {
    print("Your annotation title: \(annotation.title)");
    print("Your annotation subtitle: \(annotation.subtitle)");
  }
}

//Denne metode laver callback button i annotation, og laver det til en pinAnnotation, da den ellers er
//orange og større
func mapView(_ mapView: MKMapView, viewFor annotation: MKAnnotation) -> MKAnnotationView? {
  if !(annotation is MKUserLocation) {
    let pinView = MKPinAnnotationView(annotation: annotation, reuseIdentifier: String(annotation.hash))

    let rightButton = UIButton(type: .detailDisclosure)
    rightButton.tag = annotation.hash

    pinView.animatesDrop = true
    pinView.canShowCallout = true
    pinView.rightCalloutAccessoryView = rightButton

    return pinView
  }
  else {
    return nil
  }
}


//  Denne metode kaldes når brugeren trykker på callout knappen. I denne metode tager man det vandretur-objekt
//  som hænger sammen med denne annotation,og launcher Map appen, ved at lave et associeret MKMapItem og kalder
//  openInMaps (launchOptions) på dettemap-objekt.
//  Læg mærke til at man har dictionar, så man kan specificere nogle forskellige muligheder. Her er DirectionModeKey
//  sat til driving

func mapView(_ mapView: MKMapView, annotationView view: MKAnnotationView, calloutAccessoryControlTapped control: UIControl) {
  if control == view.rightCalloutAccessoryView {
    let pinView = MKPinAnnotationView(annotation: annotation, reuseIdentifier: String(annotation.hash))

    let rightButton = UIButton(type: .detailDisclosure)
    rightButton.tag = annotation.hash

    pinView.animatesDrop = true
    pinView.canShowCallout = true
    pinView.rightCalloutAccessoryView = rightButton
    if let annotation = view.annotation as? MKPointAnnotation {
      print("Your annotation title: \(annotation.title)");
      print("Your annotation subtitle: \(annotation.subtitle)");
      for vandreture in vandreturList{
        if (annotation.title == vandreture.navn && annotation.subtitle == vandreture.by){
          selectedVandreturInAnnotation = vandreture
          print(selectedVandreturInAnnotation?.længde)
          self.performSegue(withIdentifier: "annotationSegue", sender: view)
          //  return
        }
      }
    }

    print("ser om vi kommer hertil når vi trykker på callout ")
  }
  //  location.mapItem().openInMaps(launchOptions: launchOptions)
}
override func prepare(for segue: UIStoryboardSegue, sender: Any?) {

  if segue.identifier == "annotationSegue" {
    let backItem = UIBarButtonItem()
    backItem.title = "Søg"
  //  navigationController?.setNavigationBarHidden(false, animated: false)
  //  navigationItem.backBarButtonItem = backItem // This will show in the next view controller
    let destinationController = segue.destination as! DetailsViewController
    destinationController.vandretur = selectedVandreturInAnnotation!//sender as! MKPinAnnotationView

  }

 }
}

extension ValgteKortViewController: MKMapViewDelegate{


}